preskoči na sadržaj

Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka

 > O školi  > natjecaji
Objavljeni natječaji

Školska godina 2018. / 2019.

 

STROJARSTVO - 13 sati.docx

STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA   -   RIJEKA
J O Ž E     V L A H O V I Ć A    10

Klasa:003-08/18-01/04
Urbroj:2170-56-18-01-6

Rijeka, 28.12.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10, raspisuje

 

    NATJEČAJ 
za popunu radnog mjesta

  1. Profesor/ica stručnih predmeta – strojarska grupa predmeta –
  1. izvršitelj/ica na neodređeno  nepuno radno vrijeme od 13 sati nastave tjedno 

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 , 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99) i članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12).

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto svi kandidati su dužni dostaviti:

1. životopis

2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika)

3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (preslika)

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 3

    mjeseca (izvornik)

6. potvrda o radnom stažu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik)

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit.

lzabrani kandidat obvezan je na zahtjev poslodavca dostaviti original dokumentaciju ili uvid u istu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civitnih invalida rata ( NN33/92, 77/92, 86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03,148/13) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabititaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti popisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96,82/01,94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilažu i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom odnosno odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe u Rijeci i mrežnoj stranici škole i otvoren je od  28.12.2018. do 05.01.2019. godine. 

                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                   _______________

                                                                                   Gojko Miletić, prof.

                                                                                              

    

 

 

 

 

                          NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Profesor/ica stručnih predmeta – strojarska grupa predmeta – 1 izvršitelj/ica na neodređeno  puno radno vrijeme od 22 sata nastave tjedno 

otvoren je od  26.11.2018. do 04.12.2018.STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA  -  RIJEKA
J O Ž E     V L A H O V I Ć A    10

Klasa:112-01/18-01/07
Urbroj:2170-56-18-01-1

Rijeka, 12.11.2018.

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA PROFESORA/ICE STRUČNIH PREDMETA STROJARSKE GRUPE NA NEPUNO  NEODREĐENO RADNO VRIJEME OD 10 SATI NASTAVE TJEDNO

Obavještavamo Vas da je temeljem raspisanog natječaja za popunjavanje navedenog radnog mjesta, objavljenog od 25.10.2018. do 02.11.2018. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –Područna služba Rijeka, uz suglasnost Školskog odbora od 12.11.2018. godine za rad na radnom mjestu izabrana:

  1. IVANA BANDIĆ, mag.ing.mech.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se obaviti  u petak, 23.11.2018. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                       ___________________

                                                                         ( Gojko Miletić, prof. )Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj 126/12, 152/14, 07/17, 68/18) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10 , raspisuje

 

                                              N A T J E Č A J  za obavljanje poslova:


1) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA STROJARSKE GRUPE 
-
1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 10 sati nastave tjedno    

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijavit osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu preslike sljedećih dokumenata: dokaz o završenom obrazovanju, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz prijavu se dostavlja izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 30 dana).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18.) dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave 8 (osam) dana od dana objave natječaja, odnosno od 25.10. 2018. – 02.11.2018. godine.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 51000 Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA
I OBRTNIČKA ZANIMANJA   -   RIJEKA
J O Ž E     V L A H O V I Ć A    10

Klasa:003-08/18-01/04
Urbroj:2170-56-18-01-4

Rijeka, 24.10.2018.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/14,7/17 i 68/18) , ravnatelj Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja iz Rijeke, Jože Vlahovića 10, donosi

  ODLUKU  O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO PROFESORA STROJARSKE GRUPE PREDMETA

  1. Poništava se natječaj za radno mjesto profesora stručnih  predmeta strojarske grupe od 10 sati nastave tjedno objavljen 22.10.2018. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj  stranici škole i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Rijeka.
  2. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole i HZZZ-e.
  3.  Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj:

                                                                                                             _______________________

                                                                                                                ( Gojko Miletić, prof. )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj 126/12, 152/14, 07/17, 68/18) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10 , raspisuje

                                              N A T J E Č A J  za obavljanje poslova:

1) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA STROJARSKE GRUPE 
-
1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 10 sati nastave tjedno    

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijavit osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu preslike sljedećih dokumenata: dokaz o završenom obrazovanju, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz prijavu se dostavlja izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).
Rok za podnošenje prijave 8 (osam) dana od dana objave natječaja, odnosno od 22.10. 2018. – 29.10.2018. godine.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 51000 Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

 

 

NATJEČAJ za nastavnika STRUČNIH PREDMETA (strojarstvo)

otvoren od 7. rujna do 14. rujna 2018.

 

 

 

Školska godina 2017. / 2018.

PRIJAVA POTREBE ZAMJENA za HRVATSKI JEZIK

(otvoreno 22. veljače 2018.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                              N  A  T  J  E  Č  A  J

1)DOMAR – LOŽAČ   - na puno određeno radno vrijeme na zamjenu  do povratka zaposlenika s bolovanja

Razina obrazovanja: IV/1 - SSS - elektrotehničke, tehničke ili strojarske struke

Opis poslova: kontrola rada centralnog grijanja, nadzor nad ispravnošću uređaja; briga o cjelokupnoj imovini, popravak kvarova manjeg opsega na vodovodnoj i električnoj instalaciji te centralnom grijanju; obavljanje manjih stolarskih, zidarskih, ličilačkih radova; nabava materijala za održavanje zgrade i dr.

Uz prijavu potrebno je priložiti životopis  i  preslike: domovnice; rodnog lista; osobne iskaznice; vozačke dozvole B kategorije; potvrde o stečenoj stručnoj spremi; uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od šest mjeseci; dokaza o radnom stažu (potvrdu HZMO) i potvrde o položenom stručnom ispitu.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom na adresu: STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA, RIJEKA, JOŽE VLAHOVIĆA 10

O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 Potpunom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj   je   otvoren   od    20.02.2018.  –   28.02.2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rijeka, 9. veljače - 16. veljače 2018. (otvoren)

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj 126/12, 152/14) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10 , raspisuje

 

                                              N A T J E Č A J
                                              za obavljanje poslova:


1) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA STROJARSKE GRUPE 

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

    od 22 sata nastave tjedno    

         


Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/99).

 

Na natječaj se mogu prijavit osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu preslike sljedećih dokumenata: dokaz o završenom obrazovanju, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz prijavu se dostavlja izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

( ne starije od 3 mjeseca).
Rok za podnošenje prijave 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 51000 Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školska godina 2016./2017.

Rijeka, 09.lipanj 2017.g.

Natječaj

za izbor i imenovanje ravnatelja

/ravnateljice škole

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu: Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka, Jože Vlahovića 10, 51000 Rijeka, uz obveznu naznaku «za natječaj– ne otvarati».

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst natječaja

 

 

NATJEČAJ

za radno mjesto Tajnika/ce škole

na određeno vrijeme do povratka radnice s neplaćenog dopusta

prijave se mogu podnijeti  od 22.03.2017. – 29.03.2017.


 

TR - prijava potrebe -hrvatski - zamjena za bolovanje   (24. 02. 2017.)Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj 126/12, 152/14) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10 , raspisuje

 

                                              N A T J E Č A J
                                              za obavljanje poslova:
 

PROFESOR/PROFESORICA MATEMATIKE  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno       radno vrijeme od 16 sati nastave tjedno
PROFESOR/ICA STRUČNIH PREDMETA STROJARSKE GRUPE – 1 izvršitelj/ica na nepuno neodređeno vrijeme od 2 sata nastave stručnih predmeta tjedno
PROFESOR/ICA STRUČNIH PREDMETA ELEKTROTEHNIČKE  GRUPE – 1 izvršitelj/ica na nepuno određeno vrijeme od 4 sata nastave stručnih predmeta tjedno do dobivanja suglasnosti nadležnog ministarstva (najduže do 60 dana).


Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/99).

 Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu preslike sljedećih dokumenata: dokaz o završenom obrazovanju, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz prijavu se dostavlja izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

( ne starije od 6 mjeseci).
Rok za podnošenje prijave 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 51000 Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 10.11.2016. – 17.11.2016. te je objavljen na mrežnim stranicama HZZZ-a u Rijeci i Strojarske škole.

__________________________________________________________________________________

NATJEČAJI za obavljanje poslova:

Profesor HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI - puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje - NOVO!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spremačica

Matematika - zamjena za bolovanje

4 sata nastave elektrotehničke grupe predmeta
6 sati nastave njemackog jezika
16 sati nastave matematike
2 sata nastave strojarstva


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj 126/12, 152/14) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10, dana 01.07.2016. raspisuje

 

                                              N A T J E Č A J
                                              za obavljanje poslova:


1) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA – PRAKTIČNA NASTAVA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 28 sati nastave tjedno

 2) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA – PRAKTIČNA NASTAVA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 3 sata nastave tjedno

Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijavit osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu preslike sljedećih dokumenata: dokaz o završenom obrazovanju, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz prijavu se dostavlja izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

( ne starije od 8 dana).
Natječaj će se objaviti na webu Zavoda za zapošljavanje u Rijeci dana 01.07.2016., a rok za podnošenje prijave 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 51000 Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

Tekst  natječaja će biti objavljen na web stranici škole s otvorenim rokom prijave od 01. do 08.07.2016.:

www.http://ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr

 


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj 126/12, 152/14) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10 , raspisuje

 

                                              N A T J E Č A J
                                              za obavljanje poslova:


1) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA – PRAKTIČNA

    NASTAVA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 28 sati nastave tjedno

 

2) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA – PRAKTIČNA

    NASTAVA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 3 sata nastave tjedno

 

3) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNO TEORIJSKIH PREDMETA   

    ELEKTROTEHNIČKE GRUPE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno

    vrijeme  od 6 sati nastave tjedno

   
Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijavit osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu preslike sljedećih dokumenata: dokaz o završenom obrazovanju, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz prijavu se dostavlja izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 8 dana).
Rok za podnošenje prijave 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 51000 Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj 126/12, 152/14) Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, Jože Vlahovića 10 , raspisuje


                                              N A T J E Č A J
                                              za obavljanje poslova:


1) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA  STROJARSKE GRUPE  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 20  sati nastave tjedno         

2) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA PRAKTIČNA NASTAVA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 28 sati nastave tjedno

3) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNIH PREDMETA PRAKTIČNA NASTAVA– 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 3 sata nastave tjedno    

4) PROFESOR/PROFESORICA STRUČNO TEORIJSKIH PREDMETA         ELEKTROTEHNIČKE GRUPE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno      radno vrijeme  od 8 sati nastave tjedno

5) PROFESOR/PROFESORICA NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 4 sata nastave tjedno

6) PROFESOR/ICA NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 4 sata nastave tjedno za zamjenu za rodiljni   dopust

   
Uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN broj 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijavit osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu preslike sljedećih dokumenata: dokaz o završenom obrazovanju, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Uz prijavu se dostavlja izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca).
Rok za podnošenje prijave 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu:
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, 51000 Rijeka, Jože Vlahovića 10, s naznakom „za natječaj“.

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Oglasna ploča - knjižnica
RASPORED ZVONA

UJUTRO:
1. sat - 8:00 -   8:45
2.         8:50 -   9:35
3.         9:40 - 10:25
4.        10:45 - 11:30
5.        11:35 - 12:20
6.        12:25 - 13:10
7.        13:15 - 13:55

POPODNE:
0 sat 13:10 - 13:55
1.      14:00 - 14:45
2.      14:50 - 15:35
3.      15:40 - 16:25
4.      16:45 - 17:25
5.      17:30 - 18:10
6.      18:15 - 18:55
7.      19:00 - 19:40

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka / Jože Vlahovića 10, HR-51000 Rijeka / ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr / ured@ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr
preskoči na navigaciju